Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Boží péče zajištěna pro ty, kteří jsou v Kristu

Biblický výklad

Římanům 8,31-39; Přísloví 18,10; 1. Petrova 5,8-9; 2. Petrova 3,17; Jakub 4,7; 1. Janova 4,4

Datum: 2021 | Doba trvání: 01:15:09

Boží úsilí zůstává marné vůči Izraeli, ale jaká je naše víra a zvěstování

Biblický výklad

Římanům 10,14-21; Deuteronomium 32,21; 1. Petrova 4,10-11; Izajáš 52,7; Nahum 2,1

Datum: 2021 | Doba trvání: 38:45

Čisté srdce nese ovoce

K povzbuzení

1. Petrova 2,11-12

Datum: 2022-11-13 | Doba trvání: 46:25

Co a jak máme obětovat Bohu, aby naše oběti byly dobrou vůní?

Život křesťana

Genesis 4,1-8; Matouš 5,23-25; Efeským 5,2; 1. Petrova 2,5

Datum: 2022-11-06 | Doba trvání: 29:40

Důkaz a znaky skutečného apoštola a Božího služebníka.

Biblický výklad, Utrpení pro Krista

2. Korintským 11,20-12,4; 1. Petrova 1,6-7; Matouš 16,24-25

Datum: 2023-05-17 | Doba trvání: 52:52

Frankfurtská deklarace křesťanských a občanských svobod

K povzbuzení

2. Samuelova 12,1-14; Skutky 4,24-29; Římanům 13,1-7; 1. Petrova 2,13-14

Datum: 2022-09-08 | Doba trvání: 23:13

Jak se vypořádat s nepřátelstvím?

Život sboru

Nehemjáš 4; 1. Petrova 5,7-11; Římanům 15,1-3

Datum: 2023-12-15 | Doba trvání: 53:41

Kde byl Pán Ježíš během tří dnů, kdy byl mrtvý, a co během této doby dělal?

Biblický výklad, Velikonoce, Zmrtvýchvstání Krista

Lukáš 23,43-46; Matouš 12,39-41; Efeským 4,7-10; 1. Petrova 3,18-20; Zjevení 1,18

Datum: 2023-04-12 | Doba trvání: 58:56

Kdo zdědí Boží království? Boží smlouva s Abramem.

Život křesťana

Genesis 15; 1. Petrova 4,15-16; Efeským 1,11-14; Jan 3,3

Datum: 2024-12-01 | Doba trvání: 25:57

Postoj sboru v době moru nebo v době Coronaviru

Objasnění / Aktuální události, K povzbuzení

2. Paralipomenon 6,28-30; 1. Petrova 4,7; 2. Paralipomenon 20,9; Židům 10,25; Skutky 4,19-20; Skutky 5,29

Datum: 2021 | Doba trvání: 42:11

Posvěcený život pro Boha znamená, že jsme mrtvi hříchu a živi Bohu

Život křesťana

Římanům 6,1-4; Římanům 3,8; 1. Petrova 2,24; Galatským 3,27; Galatským 2,20; Koloským 3,10

Datum: 2021-01-13 | Doba trvání: 58:02

Překonání rozdělení s Trojjediným Bohem - 5 výzev a svaté políbení.

Biblický výklad, Život sboru

2. Korintským 13,11-13; Filipským 4,4; Filipským 2,2; 1. Petrova 5,14

Datum: 2023-07-12 | Doba trvání: 48:02

Satanova a lidská pýcha

Biblický výklad

1. Petrova 5,5; Jeremjáš 17,9

Datum: 2021-02-08 | Doba trvání: 27:54

Sedm postojů křesťana ve světě utrpení

Biblický výklad, K povzbuzení

1. Petrova 4,7-1

Datum: 2022-02-27 | Doba trvání: 44:21

Tajemství vztahu křesťana. "Nežiji už já, ale Kristus". Je to cíl nebo skutečnost?

Evangelium, K povzbuzení, Život křesťana

Galatským 2,19-20; Římanům 6-7; Skutky 11,26; 1. Petrova 4,14-16; Římanům 3,19-23

Datum: 2023-10-11 | Doba trvání: 54:39