Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Bůh mluví, když čteš Bibli - Jitka Tobolová

Pokání a obrácení

1. Tesalonickým 5,14

Datum: 2021-04-15 | Doba trvání: 07:33

Co je pravé Boží, Kristovo, Pavlovo a věčné evangelium - co je falešné a sektářské?

Evangelium, Život křesťana

Galatským 1,6-10 ; 1. Korintským 3,11; 1. Korintským 15,3-4 ; Zjevení 14,6 ; 1. Tesalonickým 2,4

Datum: 2023-07-26 | Doba trvání: 53:31

Jak proběhla bohoslužba v první církvi a kdo může kázat

Život sboru, Biblický výklad

Římanům 12,6-8; Efeským 4,11; 1. Korintským 14,26; 1. Tesalonickým 5,11; Skutky 1,8; Koloským 3,16

Datum: 2021 | Doba trvání: 50:03

Jak se odvděčím Hospodinu za všechno jeho dobrodiní vůči mně? Ž 116

K povzbuzení, Biblické učení

Žalmy 116; 1. Tesalonickým 3,9-12; Žalmy 16,5; 1. Korintským 10,16; Izajáš 38,20

Datum: 2021 | Doba trvání: 52:55

Nanebevzetí a příchod Pána

Biblická proroctví

Lukáš 24,44-53; 1. Tesalonickým 4,13-18; Zjevení 20; Zacharjáš 14

Datum: 2022-05-25 | Doba trvání: 24:41

O vzkříšení mrtvých a vládě Krista

Biblický výklad, Biblická proroctví

1. Korintským 15,11-28; 1. Tesalonickým 4,13-18; 2. Tesalonickým 2,1-12; Zjevení 20

Datum: 2022-09-14 | Doba trvání: 38:45

Příchod Pána Ježíše Krista pro církev

Učení o poslední době

1. Tesalonickým 4,13-5,11

Datum: 2021-03-15 | Doba trvání: 01:09:00

Proč musí nastat doslovné milénium. Dispenzacionalismus

Biblické učení

1. Tesalonickým 4,14

Datum: 2023-11-06 | Doba trvání: 01:19:57

Proč Pavel říká tolikrát sboru: " Copak nevíte? "

Život sboru, Život křesťana

1. Korintským 6,2.3.9.15.19; Ozeáš 4,6; 1. Tesalonickým 2,2.5.11

Datum: 2022-03-16 | Doba trvání: 23:01

Vidí svět na tobě, že je žádoucí patřit k církvi?

Život sboru

1. Tesalonickým 5,16-18; Žalmy 119,67; Ester 1,10-12

Datum: 2024 | Doba trvání: 24:10

Vytržení a vzkříšení

Učení o poslední době

1. Tesalonickým 4,13-18

Datum: 2019-01-10 | Doba trvání: 56:44

Proč se máme modlit?

Biblické učení, Život křesťana, Modlitba

Lukáš 18,1-14; 1. Tesalonickým 5,17; Filipským 4,6; Jan 16,24; Matouš 6,33-34

Datum: 2022-03-25 | Doba trvání: 45:35