Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Boží volání, aby byli připodobněni Jemu - vyvolení a předurčení

Biblický výklad

Římanům 8,29-30; Efeským 1,3-6; Izajáš 40,28; 2. Petrova 1,10

Datum: 2021 | Doba trvání: 01:00:24

Bůh činí bezbožné spravedlivými

Evangelium, Pokání a obrácení

Efeským 2,1-10; Římanům 3,21-26; Jan 3,36

Datum: 2023-05-24 | Doba trvání: 32:25

Co a jak máme obětovat Bohu, aby naše oběti byly dobrou vůní?

Život křesťana

Genesis 4,1-8; Matouš 5,23-25; Efeským 5,2; 1. Petrova 2,5

Datum: 2022-11-06 | Doba trvání: 29:40

Co dělat, když jsem ztratil svou duchovní sílu?

Duchovní pastýřství (péče)

2. Královská 6,1-7; Efeským 6,10-18; 1. Timoteovi 6,12

Datum: 2023-04-23 | Doba trvání: 28:04

Dary milosti a duchovní práce v církvi.

Život sboru, Biblický výklad

1. Korintským 12,1-13; Římanům 12,6-8; Efeským 4; Galatským 5,22; Filipským 2,13

Datum: 2022-07-13 | Doba trvání: 01:01:19

Islám

Biblické učení

Jan 10,30; 1. Janova 2,22; Efeským 2,8-9; Jan 14,6

Datum: 2016-02-25 | Doba trvání: 47:48

Jak mrtví ožijí - Znovuzrození

Pokání a obrácení

Ezechiel 37,1-14; Efeským 2,1-2; Skutky 16,14

Datum: 2023-02-18 | Doba trvání: 45:19

Jak proběhla bohoslužba v první církvi a kdo může kázat

Život sboru, Biblický výklad

Římanům 12,6-8; Efeským 4,11; 1. Korintským 14,26; 1. Tesalonickým 5,11; Skutky 1,8; Koloským 3,16

Datum: 2021 | Doba trvání: 50:03

Jednota Ducha, vybavení svatých

Kázání

Efeským 4,1-16

Doba trvání: 39:06

Kde byl Pán Ježíš během tří dnů, kdy byl mrtvý, a co během této doby dělal?

Biblický výklad, Velikonoce, Zmrtvýchvstání Krista

Lukáš 23,43-46; Matouš 12,39-41; Efeským 4,7-10; 1. Petrova 3,18-20; Zjevení 1,18

Datum: 2023-04-12 | Doba trvání: 58:56

Kdo je Duch Svatý, co dělá a jak mohu být Jím naplněn?

Učení o Bohu

Jan 4,24; Jan 14,15-18; Jan 16,7-15; Efeským 5,18

Datum: 2022-06-05 | Doba trvání: 29:34

Kristova vůně v našem životě.

Život křesťana

2. Korintským 2,12-3,5; 2. Korintským 7,5-6; Římanům 15,16-17; Efeským 5,2; Filipským 4,18

Datum: 2022-11-30 | Doba trvání: 57:42

Maranatha - Pane, přijď! Máš stále první lásku k Pánu Ježíši?

Biblický výklad

1. Korintským 16,13-24; Zjevení 22,17-20; Zjevení 2,4-5; Matouš 26,41; Efeským 6,18

Datum: 2022-10-09 | Doba trvání: 32:43

Náš Duch Svatý a naše tělo

Život křesťana

Římanům 7,15-25; Galatským 5,16-17; Římanům 8,13; Marek 7,20-23; Římanům 8,5-8; Efeským 4,22-24

Datum: 2019 | Doba trvání: 46:08

Nejdůležitější dary milosti v Ježíšově církvi

Biblický výklad

1. Korintským 12,28-31; 1. Korintským 13,1-3; Efeským 4,10-12

Datum: 2022-07-29 | Doba trvání: 34:34