Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Boží hněv a milosrdenství

Biblický výklad

Římanům 9,19-33; Jeremjáš 18,1-6; Jeremjáš 7,13-16; Jeremjáš 11,11-14; Židům 4,2

Datum: 2021 | Doba trvání: 56:57

Budhismus

Biblické učení

Jeremjáš 17,6; Matouš 15,18-19; Matouš 5; Matouš 6

Datum: 2016-02-04 | Doba trvání: 29:07

Bůh odpovídá ve svůj čas - Důvěra

K povzbuzení, Modlitba, Pokání a obrácení

Matouš 15,21-28; Jeremjáš 39,18; 1. Paralipomenon 5,20; Izajáš 26,4; Žalmy 84,13; Deuteronomium 7,9

Datum: 2023-04-14 | Doba trvání: 27:53

Dobrořeč, má duše, Hospodinu!

Požehnání, Vztah k Bohu

Žalmy 103; Deuteronomium 4,9; Jeremjáš 31,34; Micheáš 7,19

Doba trvání: 34:36

Eliáš se setkává s Obadjášem a Achabem.

Modlitba, Růst ve víře

1. Královská 18,1-15; Lukáš 1,16-17; Jeremjáš 5,3; Kazatel 12,1

Datum: 2023-02-19 | Doba trvání: 38:49

Hospodin kárá nevěrnost a její důsledky: "Tvá nevěra tě zničí!"

Pokání a obrácení

Jeremjáš 2,1-37; Genesis 18,32-33

Datum: 2022-11-09 | Doba trvání: 01:00:42

Jak máme reagovat na sny a vidění?

Život křesťana

Jeremjáš 23,25-40; Galatským 1,6-9

Datum: 2022-10-29 | Doba trvání: 41:04

Je důležité modlit se za naše město?

Modlitba, Růst ve víře

Jeremjáš 29,4-14; 1. Timoteovi 2,1-2

Datum: 2024-01-03 | Doba trvání: 19:21

O ztraceném synu a Hospodinova spravedlnost.

Pokání a obrácení

Lukáš 15,11-24; Jeremjáš 23,6; Jeremjáš 33,16; Izajáš 61,10

Datum: 2023-01-08 | Doba trvání: 35:30

Poslouchejte MĚ a pokus zavraždit Jeremiáše.

Biblický výklad, Život křesťana, Modlitba

Jeremjáš 11,1-23; 1. Samuelova 15,22-23

Datum: 2022-11-18 | Doba trvání: 01:08:25

Rozhodnutí, která přetrvají celý život - Daniel a jeho přátelé.

Život křesťana

Daniel 1; Přísloví 4,23; Jeremjáš 29,7; Žalmy 119,97-98

Datum: 2023-03-01 | Doba trvání: 48:14

Satanova a lidská pýcha

Biblický výklad

1. Petrova 5,5; Jeremjáš 17,9

Datum: 2021-02-08 | Doba trvání: 27:54

Jak získat správnou Duchem vedenou bázeň?

Učení o Bohu

Jeremjáš 32,38-33,9; Přísloví 2,1-5; Žalmy 111,9; Žalmy 96,4; Deuteronomium 4,34; Žalmy 139,14

Datum: 2023-09-10 | Doba trvání: 40:55

Mluvíme o tom, který byl ukřižován a na čem je založena naše víra

Život sboru, Biblický výklad

1. Korintským 1,26-2,5; Galatským 6,14; 1. Korintským 4,20; Jeremjáš 9,23; Efeským 2,8-9; Jakub 2,5

Datum: 2022-01-19 | Doba trvání: 01:05:35