Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

13 stručných otázek a odpovědí týkajících se spasení

Pokání a obrácení, Biblické učení

Izajáš 53,5-6; Žalmy 7,12; Jan 3,3

Datum: 2019 | Doba trvání: 45:48

Apoštol Pavel zajímavě píše začátek dopisu těm, kteří ho kritizují

Život sboru, Zakládání sboru, Biblický výklad

1. Korintským 1,4-9; Titovi 2,11-14; 2. Tesalonickým 2,13:

Datum: 2021-12-01 | Doba trvání: 21:47

Aramejský pokus zajmout Elíšu - ‌Vidíš jako král, služebník nebo jako Elíša?

K povzbuzení, Vztah k Bohu

2. Královská 6,8-17; 2. Paralipomenon 32,7-8; Žalmy 34,8-9; Zjevení 3,17-18; Žalmy 119,18

Datum: 2023-10-08 | Doba trvání: 35:22

Avšak Kristus vstal z mrtvých - máš opravdovou víru?

Pokání a obrácení, K povzbuzení

1. Korintským 15,12-22; Jan 11,25; Židům 9,27

Datum: 2024-03-31 | Doba trvání: 27:43

Bezhříšný Ježíš snáší Boží spravedlivý hněv.

Evangelium, Vztah k Bohu

Izajáš 53,1-9

Datum: 2024-02-04 | Doba trvání: 29:14

Boží hněv a milosrdenství

Biblický výklad

Římanům 9,19-33; Jeremjáš 18,1-6; Jeremjáš 7,13-16; Jeremjáš 11,11-14; Židům 4,2

Datum: 2021 | Doba trvání: 56:57

Boží milost, která nás vychovává

Biblický výklad

Titovi 2,11-15

Datum: 2021 | Doba trvání: 30:12

Boží nádherné vedení na misijní cestě.

Misie / Evangelizace, Svědectví

Skutky 14,27-28; 2. Korintským 11,20-33

Datum: 2023-05-24 | Doba trvání: 35:31

Boží péče zajištěna pro ty, kteří jsou v Kristu

Biblický výklad

Římanům 8,31-39; Přísloví 18,10; 1. Petrova 5,8-9; 2. Petrova 3,17; Jakub 4,7; 1. Janova 4,4

Datum: 2021 | Doba trvání: 01:15:09

Boží úsilí zůstává marné vůči Izraeli, ale jaká je naše víra a zvěstování

Biblický výklad

Římanům 10,14-21; Deuteronomium 32,21; 1. Petrova 4,10-11; Izajáš 52,7; Nahum 2,1

Datum: 2021 | Doba trvání: 38:45

Boží volání, aby byli připodobněni Jemu - vyvolení a předurčení

Biblický výklad

Římanům 8,29-30; Efeským 1,3-6; Izajáš 40,28; 2. Petrova 1,10

Datum: 2021 | Doba trvání: 01:00:24

Buďme připravený v lásce k příchodu našeho Pána

Život sboru, Biblický výklad

Římanům 13,8-14; Matouš 22,37-39; Galatským 5,14; Lukáš 21,34

Datum: 2021 | Doba trvání: 46:28

Bůh činí bezbožné spravedlivými

Evangelium, Pokání a obrácení

Efeským 2,1-10; Římanům 3,21-26; Jan 3,36

Datum: 2023-05-24 | Doba trvání: 32:25